A travès d'aquest Avís Legal, es pretèn regular l'accès i l'ús d'aquesta web.

 

L'accès al lloc web de Bcn Diabetes & Endocrine Institute, d'ara en endavant "l'Empresa", implica l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús. L'usuari declara tenir capacitat suficient per contractar i haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions. L'usuari no podrà procedir a l'enviament del formulari de contacte en cas que no hagi llegit i acceptat aquestes condicions. L'Empresa es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en aquest lloc web o en aquestes condicions generals, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que ofereix.

 

INFORMACIÓ GENERAL

En cumpliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), s'exposen a continuació les dades identificatives de l'Empresa.  

Denominació social: Bcn Diabetes & Endocrine Institute

Nº d'identificació fiscal: B66826165

Domicili social: Calabria, 241, Baixos. 08029 Barcelona

Correu electrònic: info@ibade.net

Telèfon: 935241234

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 11 d'agost de 2016 (tom 45504, foli 137, fulla B490092, inscripció 1).

 

OBJECTE DE LA WEB

Aquesta pàgina web ha estat creada per l'Empresa amb caràcter informatiu

 

CONDICIONS D'ACCÈS I ÚS

La utilització del lloc web www.ibade.net no obliga al registre de l'usuari. Les condicions d'accès i ús del lloc web www.ibade.net es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l' usuari a realitzar un bon ús del lloc web. Queden per tant prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers : dret a la intimitat, protecció de dades , propietat intel·lectual ... L' Empresa podrà interrompre en qualsevol moment l'accès al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari en el formulari de registre a www.ibade.net, l'Empresa respecta la confidencialitat de les dades, incloent la seva identitat personal. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser coberts la conseqüència consisteix en la impossibilitat d'oferir el servei.

Mitjançant l'ompliment del formulari de registre, les dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de l'Empresa, amb l'única finalitat de prestar els serveis mèdics dietètics encomanats. No hi ha cap cessió de dades a tercers (Veure Política de Privacitat). 

L'Empresa assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides. No obstant això, l'Empresa no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin d'un atac o accès no autoritzat als sistemes. 

lL'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la rectificació de les mateixes si fos necessari. L'Empresa posa a disposició de l'usuari tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les deves dades. 

 

RESPONSABILITAT
Errors a les connexions i força major: l'Empresa no serà responsable dels errors, retrassos en l'accès, en el sistema o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació a problemes de caràcter general a la xarxa. L'Empresa es compromet a tractar de solucionar aquestes incidències posant tots els mitjans al seu abast i oferint ajut per solucionar la incidència de la forma més ràpida i satisfactòria possible.

Ús del lloc web: l'Empresa no serà responsable en cap cas dels errors o danys produïts per un ús ineficient i de mala fe del servei per part de l'usuari. Tampoc serà responsable l'Empresa de les conseqüències majors o menors per la falta de comunicació entre l'Empresa i l'usuari quan sigui imputable al no funcionamient del correu electrònic facilitat o a la falsedat de les dades proporcionades per l'usuari.

 

COMUNICACIONS
L'Empresa i l'usuari acorden comunicar-se i notificar-se totes les incidències que es presentin al llarg de la vigència dels diferents serveis, mitjançant correu electrònic. L'usuari es compromet a tenir operatiu el correu electrònic proporcionat al formulari de contacte i a notificar la seva modificació a l'Empresa si fos necessari per continuar rebent les comunicacions. Cadascuna de les parts serà responsable de la guarda i custòdia de les còpies de les comunicacions que es realitzin.